گریدهای ورق روغنی
گریدهای ورق روغنی
1400-02-13

گریدهای ورق روغنی

فولادها گریدهای مختلفی دارند. انجمن جهانی فولاد بیش از 3500 گرید مختلف فولاد را معرفی کرده است....