ورود عضویت درخواست پیش فاکتور
ناودانی ۶ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۸ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۴ شکفته ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۲۲ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۲۴ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۲۶ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی۳۰ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۳۲ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۴۰ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۰ ابهر ۶ متری بنگاه تهران ریال -500 ناودانی ۱۲ ابهر ۶ متری بنگاه تهران ریال -500 ناودانی ۱۴ ابهر ۶ متری بنگاه تهران ریال -500 ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری بنگاه تهران ریال -500 ناودانی۲۲ فایکو ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی۲۴ فایکو ۱۲متری بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۱۱ میلیمتر بنگاه تهران ریال -15,000 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۱۱ میلیمتر بنگاه تهران ریال -15,000 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۱ اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران ریال -15,000 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۲ اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران ریال -15,000 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۳ اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران ریال -15,000 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۴ اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران ریال -15,000 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۶ اینچ ضخامت ۳.۴ میلیمتر بنگاه تهران ریال -20,000 لوله گوشتدار چینی 195*355 ضخامت 80 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 510*610 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 408*508 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 208*308 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 123*203 ضخامت 40 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 375*425 ضخامت 25 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 387*457 ضخامت 35 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 317*457 ضخامت 70 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 70*140 ضخامت 35 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 385*425 ضخامت 20 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 477*557 ضخامت 40 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 457*557 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 357*457 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 257*377 ضخامت 60 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 345*425 ضخامت 40 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 74*114 ضخامت 20 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 175*245 ضخامت 35 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 265*355 ضخامت 45 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 نبشی آریان فولاد ۸میل ۸۰×۸۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی آریان فولاد ۱۰میل ۱۰۰×۱۰۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی آریان فولاد ۱۲میل ۱۲۰×۱۲۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی شکفته۳میل ۳۰×۳۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی شکفته۴میل ۴۰×۴۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی شکفته ۵میل۵۰×۵۰ ۶ متری بنگاه تهران 0 نبشی شکفته ۶میل ۶۰×۶۰ 6 متری بنگاه تهران 0 پروفیل صدری ۲میل ۳۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۲میل ۴۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۲میل ۲۰×۴۰شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۲میل ۴۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۲میل ۱۰۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۲میل ۴۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۲.۵میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۲.۵میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۳میل ۶۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۳میل ۵۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۳میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل صدری ۳میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,000 پروفیل جهان ۲میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل جهان ۲میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل جهان ۲.۵میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل جهان ۲.۵میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل جهان۳میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل جهان ۳میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۵۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۷۰×۷۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۳۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۲۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۵۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۱۰۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۳۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل ۱۰×۲۰شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲میل۱۰×۲۵ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۶۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۳۰×۶۰شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۲۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۵۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۴۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۳۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۱۰۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۶۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۷۰×۷۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۴۰×۴۰شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۲۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۳۰×۳۰شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۲.۵میل ۲۰×۲۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۷۰×۷۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۳۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۲۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۵۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۴۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۲۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۲۰×۲۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۱۰۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۶۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۵۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۴۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۶۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۱۲۰×۱۲۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران ۳میل ۳۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 پروفیل تهران۳میل ۴۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 میلگرد ساده اذرگستر سایز ۱2 شاخه 6 متری کارخانه 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز ۱۶ شاخه 6 متری کارخانه 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز ۱۸ شاخه 6 متری کارخانه 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز 20 شاخه 6 متری کارخانه 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز 22 شاخه 6 متری کارخانه 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز 25 شاخه 6 متری کارخانه 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز 28 شاخه 6 متری کارخانه 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز 30 شاخه 6 متری کارخانه 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز 32 شاخه 6 متری کارخانه 0 نبشی ۳ اسپیرال 3۰×3۰ ۶ متری بنگاه تهران 0 نبشی ۴ اسپیرال 4۰×4۰ ۶ متری بنگاه تهران 0 نبشی ۱۰میل اشتهارد 100×100 ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۳۵ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 نبشی استیل ۳۰۴ چین ۲میل ۲۰×۲۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران ریال -25,000 نبشی استیل ۳۰۴چین ۴میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران ریال -25,000 نبشی استیل۳04 چین ۵میل۵۰×۵۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران ریال -25,000 نبشی استیل ۳۰۴چین ۶میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران ریال -25,000 نبشی استیل ۳۰۴چین ۸میل۸۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران ریال -25,000 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز ۴ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز۵ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز۶ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز۸ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز ۱۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل۳۰۴ چین سایز۱۲ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴ چین ۱.۵میل سایز۲۰×۳۰ شاخه۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل۳۰۴ چین ۱.۵میل سایز ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۲۵×۵۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۴۰×۶۰ شاخه۶ متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۴۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 سپری ضخامت ۵ میل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 سپری ضخامت ۶ میل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 سپری ضخامت ۶میل نورد آریا شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۷ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۸ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۱ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۲ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴ چین ۱.۵میل سایز ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین۱.۵میل سایز ۳۰×۶۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل۳۰۴چین ۱.۵ میل سایز ۲۰×۲۰ شاخه۶ متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۶۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۰۴تایوان 1میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۰۴ تایوان ۲میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۰۴تایوان ۳میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۰۴ تایوان ۴میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۰/۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۰/۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۰/۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۰/۷ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۰/۸ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۱ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۲ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق آجدار فولاد مبارکه ۴میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران ریال -1,500 ورق آجدار فولاد مبارکه ۴میل ۱۲۵۰×۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران ریال -1,500 ورق آجدار فولاد مبارکه ۵میل 1500×6000 برش خورده بنگاه تهران ریال -2,500 ورق آجدار فولاد مبارکه ۶میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران ریال -4,000 ورق آجدار فولاد مبارکه 8میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران ریال 1,800 ورق آجدار فولاد مبارکه ۱۰میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران ریال -800 ورق اسید شویی ۲میل ST37 فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0 ورق اسید شویی ۲/۵ میل ST37 فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0 ورق اسید شویی ۲میلW22 فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0 ورق اسید شویی ۲/۵میلW22 فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۵۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس بنگاه تهران ریال -88,000 ورق گالوانیزه ۰/۵۰ میل عرض ۱25۰ هفت الماس بنگاه تهران ریال -88,000 ورق گالوانیزه ۰/۵۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه ریال -82,000 ورق گالوانیزه ۰/۵۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه ریال -83,000 ورق گالوانیزه ۰/۶۰ هفت الماس عرض ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ریال -81,500 ورق گالوانیزه ۰/۶۰ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس بنگاه تهران ریال -82,000 ورق گالوانیزه۰/۷۰ هفت الماس عرض ۱00۰ رول بنگاه تهران ریال -77,000 ورق گالوانیزه۰/۷۰ هفت الماس عرض ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران ریال -76,000 ورق گالوانیزه ۰/۸۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه ریال -76,000 ورق گالوانیزه ۰/۹۰ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران ریال -76,000 ورق گالوانیزه ۰/۹۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران ریال -76,000 ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس بنگاه تهران ریال -77,500 ورق گالوانیزه ۱میل هفت الماس عرض ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران ریال -76,500 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه ریال -76,500 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران ریال -77,000 ورق گالوانیزه ۱/۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران ریال -76,500 ورق گالوانیزه ۱/۵۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران ریال -77,000 ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول بنگاه تهران ریال -76,500 ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه ریال -77,500 تیرآهن۱۲ IPE ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن۱۴ IPE ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران ریال -100,000 تیرآهن IPE ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن۲۴ IPE ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن ۲۷ IPE ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن۳۰ IPE ذوب آهن۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۲۰ آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهران ریال 400,000 تیرآهن IPE ۱۶فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۲۰فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۱۶ تایوان ۱میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۱۶ تایوان ۲میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۱۶تایوان ۳میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۱/۲ اینچ (قطر ۲۱.۳, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری, کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۳/۴ اینچ (قطر ۲۶.۷, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری, کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۱ اینچ (قطر ۳۳.۷, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری, کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز 1/4 1 اینچ (قطر ۴۲.۲, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری, کارخانه سپنتا تهران 0 لوله اسپیرال سایز 32 اینچ ضخامت ۸ میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 36 اینچ ضخامت 10 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 48 اینچ ضخامت 10 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 64 اینچ ضخامت 10 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 48 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 56 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 64 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 72 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 80 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 64 اینچ ضخامت 14 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 72 اینچ ضخامت 14 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 80 اینچ ضخامت 14 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران ریال 200 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران ریال 200 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران ریال 200 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران ریال 200 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران ریال 200 نبشی استیل ۳۰۴چین ۳میل ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران ریال -25,000 سپری ضخامت ۴ میل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۴ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۶ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۸ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴ هند سایز ۱۴ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۶ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۸ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۲۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۲۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۲۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۳۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴ هند سایز ۵۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴ هند سایز ۵۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴ هند سایز ۶۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۷۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۸۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۸5 شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز 9۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۱۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۲۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۳۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۵۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز 6۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۸۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز 9۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۱۰۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۸۰میلیمتر،ر بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۸۵میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر۹۰ میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۲۵میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۴۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۵۰ میلیمتر، بنگاه تهران 0 ورق روغنی ۱ میل ST12 عرض ۱۰۰۰ قزاق رول بنگاه تهران 0 ورق روغنی ۲ میل ST12 عرض 1250 قزاق رول بنگاه تهران 0 ورق روغنی ۰/۵ میل ST12 عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران 0 ورق روغنی ۰/۶ میل ST12 عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۲شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۴شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۶شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۸شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۲۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۳۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۵۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۶۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۶۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز 7۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۸۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز ۱0 شاخه 6 متری کارخانه ریال -1,000 هاشHEA سبک ۱۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران ریال -2,000 هاش HEA سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران ریال -2,000 هاشHEA سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران ریال -200 هاشHEA سبک ۱۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران 0 هاش HEA سبک ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران 0 هاشHEA سبک ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران ریال -2,000 هاشHEA سبک ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران ریال -2,000 هاش HEA سبک ۲۶ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران ریال -2,000 هاشHEA سبک ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران ریال -2,000 هاشHEB سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ریال -2,000 هاش HEB سنگین ۱۲ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ریال -2,000 هاشHEB سنگین ۱۴ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ریال -200 هاشHEB سنگین ۱۶ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۱۸ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاش HEB سنگین ۲۰ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۲۲ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ریال -2,000 هاشHEB سنگین ۲۶ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ریال -2,000 هاشHEB سنگین ۲۸ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ریال -2,000 هاش HEB سنگین ۳۰ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ریال -2,000 هاشHEB سنگین ۲۴ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران ریال -2,000 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،30میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،35میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،4۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،۵۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،۶۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،۷۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،80میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،90میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،30میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،35میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،40میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،5۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،7۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،90میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱۰۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱۱۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱۲۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱3۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱6۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱8۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱9۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۲میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۴میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۲میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲5میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۶میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲7میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۸میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲9میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۳۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۳۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۳۸میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۴۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۴۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۵۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۵5 میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۶۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۶۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۷۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۸۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۹۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتربنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۰۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۱۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۲۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،130 میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۴۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۶۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۸۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،۳۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،۴۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،۴۶۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/4 1 اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران ریال -15,000 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/2 1 اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران ریال -15,000 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/2 2 اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران ریال -15,000 لوله گوشتدار چینی 570*770 ضخامت 100 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۷۰ میل عرض ۱۰۰۰ کاشان بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل عرض ۱۲۵۰ کاشان بنگاه تهران 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز14 شاخه 6 متری کارخانه 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۵۰ میلیمتر،بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۵۵ میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۱۰۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر۱۳۰ میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۳۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۶۵میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۱۰۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۱۳۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 پروفیل اصفهان Z-۱۸ ضخامت 2 میل شاخه ۶متری کارخانه ریال -1,300 پروفیل اصفهانZ-۱۸ ضخامت 2/5 میل شاخه۶متری کارخانه 0 پروفیل اصفهان Z-۲۰ ضخامت 2/5 میل شاخه ۶متری کارخانه 0 پروفیل اصفهان Z-۲۲ ضخامت 2/5 میل شاخه ۶متری کارخانه 0 پروفیل اصفهان Z-۱۸ ضخامت 3 میل شاخه ۶متری کارخانه 0 پروفیل اصفهان Z-۲۰ ضخامت 3 میل شاخه ۶متری کارخانه 0 پروفیل اصفهانZ-۲۲ ضخامت 3 میل شاخه ۶متری کارخانه 0 میلگردآلیاژی Mo40 اسفراین،۲۱۰ میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،200میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،250میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،۲۱۰ میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 4 میل 3 متری فابریک ترک 0 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 5 میل 3 متری فابریک ترک ریال -3,000 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 6 میل 3 متری فابریک ترک ریال 2,000 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 8 میل 3 متری فابریک ترک ریال 2,000 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 10 میل 3 متری فابریک ترک ریال 2,000 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 15 میل 3 متری فابریک ترک ریال 2,000 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 20 میل 3 متری فابریک ترک ریال 2,000 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 25 میل 3 متری فابریک ترک ریال 2,000 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 30 میل 3 متری فابریک ترک ریال 2,000 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 40 میل 3 متری فابریک ترک ریال 2,000 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 50 میل 3 متری فابریک ترک ریال 2,000 ورق گالوانیزه ۰/۴۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۵۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۶۰ میل عرض ۱00۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۶۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۷۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۷۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۸۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۸۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۹۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۹۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱/۲۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱/۲۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱/۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ناودانی ۶ اسپیرال ۱۲متری کارخانه 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۱۱ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۱۱ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۱ اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/4 1 اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/2 1 اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۲ اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/2 2 اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۳ اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۴ اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۶ اینچ ضخامت ۳.۴ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز 8 اینچ ضخامت 3/76 میلیمتر بنگاه تهران 0 نبشی نستا 4میل 40*40 ۶متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار 10 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال 100 میلگرد آجدار 12 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال 100 میلگرد آجدار 14 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال -100 میلگرد آجدار 16 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال -100 میلگرد آجدار 18 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال -100 میلگرد آجدار 20 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال -100 میلگرد آجدار 22 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال -100 میلگرد آجدار 25 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال -100 میلگرد آجدار 28 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال -400 میلگرد آجدار 32 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه ریال -400 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 10 شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -7,000 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 12 شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -8,000 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 14 شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -8,500 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 16 شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -9,000 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 1۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -9,000 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 20شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -9,000 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 22 شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -9,000 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 25 شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -9,000 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -8,500 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز ۳۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه ریال -8,500 لوله مانیسمان کاوه سایز ۱ اینچ رده ۴۰ (قطر ۳۳.۴, ضخامت ۳.۳۸ میل), شاخه ۶ متر. کارخانه 0 لوله مانیسمان کاوه سایز 1/4 1 اینچ رده ۴۰ (قطر 42/2, ضخامت 3/56 میل), شاخه ۶ متر. کارخانه 0 لوله مانیسمان کاوه سایز 1/2 1 اینچ رده ۴۰ (قطر 48/3, ضخامت 3/68 میل), شاخه ۶ متر. کارخانه 0 لوله مانیسمان کاوه سایز 2 اینچ رده 4۰ (قطر 60/3, ضخامت 3/91 میل), شاخه ۶ متر. کارخانه 0 لوله مانیسمان کاوه سایز 1/2 2 اینچ رده 4۰ (قطر 73, ضخامت 5/16 میل), شاخه ۶ متر. کارخانه 0 لوله مانیسمان کاوه سایز 3 اینچ رده 4۰ (قطر 88.9, ضخامت 5/49 میل), شاخه ۶ متر. کارخانه 0 لوله مانیسمان کاوه سایز 4 اینچ رده 4۰ (قطر 114/3, ضخامت 6/02 میل), شاخه ۶ متر. کارخانه 0 تسمه ماشین کاری۳میل عرض۵۰- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری۳میل عرض35- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری۳میل عرض۴۵- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری۳میل عرض60- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری۳میل عرض۴۰- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری۳میل عرض55- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری۳میل عرض۳۰- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری۳میل عرض۲۵- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری۳میل عرض۲۰- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری5میل عرض45- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری5میل عرض50- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری5میل عرض55- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری5میل عرض60- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه ماشین کاری5میل عرض80- ۶متری بنگاه تهران ریال 1,000 تسمه St37 نوردی ۵میل عرض۶۰ بنگاه تهران ریال 1,500 تسمه St37 نوردی ۵میل عرض۵۰ بنگاه تهران ریال 500 تسمه St37 نوردی ۵میل عرض۴۰ بنگاه تهران ریال 500 تسمه St37 نوردی ۵میل عرض۳۰ بنگاه تهران ریال 500 سیم آرماتو ۲.۵ فابریک بنگاه تهران ریال -500 سیم آرماتور ۱.۵ فابریک بنگاه تهران ریال -500 فروسیلیس سایز ۱۰-۶۰- کارخانه فروسیلیس ایران - تحویل تهران 0 فروسیلیس سایز ۳-۱۰- کارخانه فروسیلیس ایران - تحویل تهران 0 فروسیلیس سایز ۰-۳- کارخانه فروسیلیس ایران - تحویل تهران 0 پروفیل جهان ۴میل شاخه ۶متری کارخانه ریال -500 فروکروم کم کربن۶۰-۱۰، هند، تحویل تهران 0 فروکروم پر کربن۶۰-۱۰، چین، تحویل تهران 0 فروکروم پر کربن۶۰-۱۰، هند، تحویل تهران 0 ورق سیاه ۲میل عرض۱۲۵۰×۲۵۰۰فولاد مبارکه بنگاه تهران ریال -57,000 ورق سیاه ۲میل عرض ۱000×۲000فولاد مبارکه بنگاه تهران 0 فرو وانادیوم ۷2% اتریش، تحویل تهران 0 فرو وانادیوم ۷9/89% اتریش، تحویل تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۷۰ میل عرض ۱۲۵۰هفت الماس رول درب کارخانه 0 فروسیلیکو منگنز ۶۰-۱۰، هندی - تحویل تهران 0 فروسیلیکو منگنز ۶۰-۱۰ ،ایرانی - تحویل تهران 0 میلگرد استیل داپلکس هند سایز 50 شاخه 6 متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل داپلکس هند سایز 70 شاخه 6 متری بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژی گرمکار۱.۲۳44 اسلوونی،12۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژی گرمکار۱.۲۳44 اسلوونی،14۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۲ شکفته ۶ متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۶ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۸ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۲۰ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۲۸ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۷۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران ریال 5,000 فرومولیبدن ۱۰-۶۰میلیمتر، تحویل تهران-ایران 0 فرومولیبدن ۱۰-۶۰میلیمتر، تحویل تهران-وارداتی 0 میلگرد 1.2312 قطر 70 میلیمتر، اصفهان، بنگاه تهران 0 میلگرد SPK (1.2080)، قطر 60 میلیمتر، بهلر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژی سمانته ۱/۵۹۲۰، قطر 50 میلیمتر، یزد، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژی1/2510، قطر 80 میلیمتر، بهلر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژی1/2510، قطر 80میلیمتر، چین، بنگاه تهران 0 ورق ۶ میل A516-GR 70 ابعاد ۱۵۰۰× ۶۰۰۰ میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه تهران ریال -1,000 ورق ۸ میل A516-GR 70 ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه تهران ریال -1,000 ورق 10 میل A516-GR 70 ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه تهران ریال -1,000 ورق ۱۲ میل A516-GR 70 ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه تهران ریال -1,000 ورق ۱۵میل A516-GR 70 ابعاد ۱۵۰۰×۶۰۰۰ میلیمتر فولاد مبارکه بنگاه تهران ریال -1,000 لوله مانیسمان چین سایز ۱ اینچ رده ۸۰ (قطر ۳۳.۴, ضخامت ۴.۵۶ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۸ اینچ رده ۲۰ ( قطر ۲۱۹.۱۰ ضخامت 6/35 میل ) شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۱/۲ اینچ رده ۴۰ (قطر ۲۱.۳۴, ضخامت ۲.۷۶ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۳/۴ اینچ رده ۴۰ (قطر ۲۶.۶۸, ضخامت ۲.۸۷ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۱ رده ۴۰ (قطر ۳۳.۴، ضخامت ۳.۳۸ میل)، شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۱/۴-۱ رده ۴۰ (قطر ۴۲.۱۶, ضخامت ۳.۵۶ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۱/۲-۱ اینچ رده ۴۰ (قطر ۴۸.۲۶, ضخامت ۳.۶۸ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۲ رده ۴۰ (قطر ۶۰.۳۲، ضخامت ۳.۹۱ میل)، شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۱/۲-۲ اینچ رده ۴۰ (قطر ۷۳.۰۲, ضخامت ۵.۱۶ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۳ اینچ رده ۴۰ (قطر ۸۸.۹، ضخامت ۵.۴۸ میل)، شاخه ۶ متر بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۴ رده ۴۰ (قطر ۱۱۴.۳، ضخامت ۶.۰۱ میل)، شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۵ اینچ رده ۴۰ (قطر ۱۴۱.۳، ضخامت ۶.۵۵ میل)، شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۶ رده ۴۰ (قطر ۱۶۸.۲۷، ضخامت ۷.۱۱ میل)، شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۸ اینچ رده ۴۰ (قطر ۲۱۹.۰۷, ضخامت ۸.۲ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 لوله مانیسمان چین سایز ۱/۲-۲ اینچ رده ۸۰ (قطر ۷۳, ضخامت ۷.۰۱ میل), شاخه ۶ متر. بنگاه تهران 0 نبشی۳ناب تبریز ۴۵×۴۵ -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۳ناب تبریز ۵۰×۵۰ -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۴ ناب تبریز ۴۵×۴۵ ۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۴ ناب تبریز ۵۰×۵۰ -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۴ ناب تبریز ۶۰×۶۰ -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۵ ناب تبریز ۵۰×۵۰ -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۵ ناب تبریز ۷۰×۷۰ -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۵ ناب تبریز 45×45 -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۵ ناب تبریز ۶۰×۶۰ -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۶ ناب تبریز ۵۰×۵۰ -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۶ ناب تبریز ۶۰×۶۰ -۶متری درب کارخانه 0 نبشی ۶ ناب تبریز 63×63-۶متری درب کارخانه