ورود عضویت درخواست پیش فاکتور
ناودانی ۶ شکفته ۶ متری بنگاه تهران -200 ناودانی ۸ شکفته ۶ متری بنگاه تهران -200 ناودانی ۱۰ شکفته ۶ متری بنگاه تهران -100 ناودانی ۱۲شکفته ۶ متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۴ شکفته ۶متری بنگاه تهران -100 ناودانی ۱۶اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران -100 ناودانی ۱۸اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران -100 ناودانی ۲۰اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران -100 ناودانی ۲۲ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۲۴ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۲۶ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۲۸اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران -100 ناودانی۳۰ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۳۲ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۴۰ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۰ ابهر ۶ متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۲ ابهر ۶ متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۴ ابهر ۶ متری بنگاه تهران 0 ناودانی ۱۶ ابهر ۶ متری بنگاه تهران 0 ناودانی۲۲ فایکو ۱۲متری بنگاه تهران 0 ناودانی۲۴ فایکو ۱۲متری بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۱۱ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۱۱ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۱ اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۲ اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۳ اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۴ اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز ۶ اینچ ضخامت ۳.۴ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 195*355 ضخامت 80 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 510*610 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 408*508 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 208*308 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 123*203 ضخامت 40 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 375*425 ضخامت 25 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 387*457 ضخامت 35 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 317*457 ضخامت 70 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 70*140 ضخامت 35 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 385*425 ضخامت 20 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 477*557 ضخامت 40 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 457*557 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 357*457 ضخامت 50 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 257*377 ضخامت 60 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 345*425 ضخامت 40 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 74*114 ضخامت 20 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 175*245 ضخامت 35 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 265*355 ضخامت 45 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 نبشی آریان فولاد ۸میل ۸۰×۸۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی آریان فولاد ۱۰میل ۱۰۰×۱۰۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی آریان فولاد ۱۲میل ۱۲۰×۱۲۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی شکفته۳میل ۳۰×۳۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی شکفته۴میل ۴۰×۴۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی شکفته ۵میل۵۰×۵۰ ۶ متری بنگاه تهران 0 نبشی شکفته ۶میل ۶۰×۶۰ 6 متری بنگاه تهران 0 نبشی زنجان ۴میل ۴۰×۴۰ ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی زنجان ۵میل۵۰×۵۰ ۶ متری بنگاه تهران 0 نبشی اشتهارد ۱۰میل ۱۰۰×۱۰۰ ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل صدری ۲میل ۳۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,200 پروفیل صدری ۲میل ۴۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,200 پروفیل صدری ۲میل ۲۰×۴۰شاخه ۶متری کارخانه 6,200 پروفیل صدری ۲میل ۴۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,200 پروفیل صدری ۲میل ۱۰۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,200 پروفیل صدری ۲میل ۴۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,200 پروفیل صدری ۲.۵میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,100 پروفیل صدری ۲.۵میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,100 پروفیل صدری ۳میل ۶۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,100 پروفیل صدری ۳میل ۵۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,100 پروفیل صدری ۳میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,100 پروفیل صدری ۳میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه 6,100 پروفیل جهان ۲میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -120 پروفیل جهان ۲میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه -120 پروفیل جهان ۲.۵میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه -50 پروفیل جهان ۲.۵میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه -50 پروفیل جهان۳میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه -50 پروفیل جهان ۳میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -50 پروفیل ۲میل ۵۰×۵۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 6,150 پروفیل تهران ۲میل ۲۰×۲۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران -150 پروفیل ۲میل ۲۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 6,150 پروفیل ۲میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 6,150 پروفیل تهران ۲میل ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران -150 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران -6,150 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 6,150 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران -150 پروفیل تهران ۲میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران -150 پروفیل تهران ۲میل ۷۰×۷۰شاخه ۶متری بنگاه تهران -150 پروفیل تهران ۲میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران -150 پروفیل تهران ۲میل ۳۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران -150 پروفیل تهران ۲میل ۲۵×۲۵ شاخه ۶متری بنگاه تهران -150 پروفیل تهران ۲میل ۹۰×۹۰شاخه ۶متری بنگاه تهران -150 پروفیل تهران ۲میل ۵۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۷۰×۷۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۳۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۲۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۵۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۱۰۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۳۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۴۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل ۱۰×۲۰شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲میل۱۰×۲۵ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۶۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۳۰×۶۰شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۲۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۵۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۴۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۳۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۱۰۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۶۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۷۰×۷۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۴۰×۴۰شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۲۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۳۰×۳۰شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۲.۵میل ۲۰×۲۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۷۰×۷۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۳۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۲۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۵۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۴۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۲۰×۴۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۲۰×۲۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۱۰۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۶۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۵۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۴۰×۱۰۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۹۰×۹۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۶۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۴۰×۶۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۱۲۰×۱۲۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران ۳میل ۳۰×۵۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 پروفیل تهران۳میل ۴۰×۸۰ شاخه ۶متری کارخانه -150 میلگرد ساده اذرگستر سایز ۱2 شاخه 6 متری کارخانه 100 میلگرد ساده اذرگستر سایز ۱۶ شاخه 6 متری کارخانه 100 میلگرد ساده اذرگستر سایز ۱۸ شاخه 6 متری کارخانه 100 میلگرد ساده اذرگستر سایز 20 شاخه 6 متری کارخانه 100 میلگرد ساده اذرگستر سایز 22 شاخه 6 متری کارخانه 100 میلگرد ساده اذرگستر سایز 25 شاخه 6 متری کارخانه 100 میلگرد ساده اذرگستر سایز 28 شاخه 6 متری کارخانه 100 میلگرد ساده اذرگستر سایز 30 شاخه 6 متری کارخانه 100 میلگرد ساده اذرگستر سایز 32 شاخه 6 متری کارخانه 100 نبشی ۳ اسپیرال 3۰×3۰ ۶ متری بنگاه تهران -50 نبشی ۴ اسپیرال 4۰×4۰ ۶ متری بنگاه تهران -50 نبشی ۱۰میل اشتهارد 100×100 ۶متری بنگاه تهران -50 ناودانی ۳۵ اروپایی ۱۲متری بنگاه تهران 0 نبشی استیل ۳۰۴ چین ۲میل ۲۰×۲۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی استیل ۳۰۴چین ۴میل ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی استیل۳04 چین ۵میل۵۰×۵۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی استیل ۳۰۴چین ۶میل ۶۰×۶۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی استیل ۳۰۴چین ۸میل۸۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز ۴ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز۵ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز۶ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز۸ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل ۳۰۴چین سایز ۱۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ناودانی استیل۳۰۴ چین سایز۱۲ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴ چین ۱.۵میل سایز۲۰×۳۰ شاخه۶متری بنگاه تهران -1,000 پروفیل استیل۳۰۴ چین ۱.۵میل سایز ۴۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران -1,000 پروفیل استیل۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۲۵×۵۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۴۰×۶۰ شاخه۶ متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۴۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 سپری ضخامت ۵ میل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 سپری ضخامت ۶ میل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 سپری ضخامت ۶میل نورد آریا شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۷ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۰/۸ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران 0 ورق مسی ۱ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -500 ورق مسی ۲ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -500 ورق مسی ۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -500 ورق مسی ۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -500 ورق مسی ۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -500 پروفیل استیل ۳۰۴ چین ۱.۵میل سایز ۸۰×۸۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین۱.۵میل سایز ۳۰×۶۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل۳۰۴چین ۱.۵ میل سایز ۲۰×۲۰ شاخه۶ متری بنگاه تهران 0 پروفیل استیل ۳۰۴چین ۱.۵میل سایز ۶۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 نبشی زنجان ۶میل ۶۰×۶۰ ۶ متری بنگاه تهران 0 نبشی اسپیرال ۳میل ۳۰×۳۰ ۶ متری بنگاه تهران 0 نبشی اسپیرال ۴میل ۴۰×۴۰ ۶ متری بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۰۴تایوان 1میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۰۴ تایوان ۲میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۰۴تایوان ۳میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۰۴ تایوان ۴میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق برنجی ۰/۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق برنجی ۰/۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق برنجی ۰/۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق برنجی ۰/۷ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق برنجی ۰/۸ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق برنجی ۱ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق برنجی ۲ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق برنجی ۳ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق برنجی ۴ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق برنجی ۵ میل ضخامت ۶۶۰×۲۰۰۰ باهنر بنگاه تهران -1,000 ورق آجدار فولاد مبارکه ۴میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران 0 ورق آجدار فولاد مبارکه ۴میل ۱۲۵۰×۲۵۰۰ برش خورده بنگاه تهران 0 ورق آجدار فولاد مبارکه ۵میل 1500×6000 برش خورده بنگاه تهران 0 ورق آجدار فولاد مبارکه ۶میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران 0 ورق آجدار فولاد مبارکه 8میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران 0 ورق آجدار فولاد مبارکه ۱۰میل ۱۵۰۰×۶۰۰۰ برش خورده بنگاه تهران 0 ورق اسید شویی ۲میل ST37 فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0 ورق اسید شویی ۲/۵ میل ST37 فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0 ورق اسید شویی ۲میلW22 فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0 ورق اسید شویی ۲/۵میلW22 فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0 تیرآهن۱۲ IPE ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن۱۴ IPE ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۱۶ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 10,000 تیرآهن IPE ۱۸ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۲۰ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 10,000 تیرآهن IPE ۲۲ ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن۲۴ IPE ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 50,000 تیرآهن ۲۷ IPE ذوب آهن ۱۲ متری بنگاه تهران 20,000 تیرآهن۳۰ IPE ذوب آهن۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۲۰ آریان فولاد ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۱۶فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 0 تیرآهن IPE ۲۰فایکو ۱۲ متری بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۱۶ تایوان ۱میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۱۶ تایوان ۲میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 ورق استیل۳۱۶تایوان ۳میل ۱۰۰۰×۲۰۰۰ بنگاه تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۱/۲ اینچ (قطر ۲۱.۳, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری, کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۳/۴ اینچ (قطر ۲۶.۷, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری, کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۱ اینچ (قطر ۳۳.۷, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری, کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز 1/4 1 اینچ (قطر ۴۲.۲, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری, کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز 1/2 1 اینچ (قطر ۴۸.۳, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۲ اینچ (قطر ۶۰.۳, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز 1/2 2 اینچ (قطر ۷۶, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۳ اینچ (قطر ۸۸.۹, ضخامت ۲ میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۱ اینچ(قطر ۳۳.۷, ضخامت ۲.۵میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز 1/4 1 اینچ (قطر ۴۲.۲, ضخامت ۲.۵میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز 1/2 1 اینچ (قطر ۴۸.۳, ضخامت ۲.۵میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز۲اینچ (قطر ۶۰.۳, ضخامت ۲.۵میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز1/2 2 اینچ (قطر ۷۶, ضخامت ۲.۵میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۳ اینچ (قطر ۸۸.۹, ضخامت ۲.۵میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۴ اینچ (قطر ۱۱۴.۳, ضخامت ۲.۵میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۱ اینچ (قطر ۳۳.۷, ضخامت ۳میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز 1/2 1اینچ (قطر ۴۸.۳, ضخامت ۳میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز 1/4 1 اینچ (قطر ۴۲.۲, ضخامت ۳میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۲ اینچ (قطر ۶۰.۳, ضخامت ۳میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز 1/2 2 اینچ (قطر ۷۶, ضخامت ۳میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۳ اینچ (قطر ۸۸.۹, ضخامت ۳میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 لوله گالوانیزه سایز ۴ اینچ (قطر ۱۱۴.۳, ضخامت ۳میل) شاخه ۶ متری,کارخانه سپنتا تهران 0 پروفیل تهران ۲میل ۲۰×۴۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 32 اینچ ضخامت ۸ میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 36 اینچ ضخامت 10 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 48 اینچ ضخامت 10 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 64 اینچ ضخامت 10 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 48 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 56 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 64 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 72 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 80 اینچ ضخامت 12 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 64 اینچ ضخامت 14 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 72 اینچ ضخامت 14 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 لوله اسپیرال سایز 80 اینچ ضخامت 14 میلیمتر شاخه 12 متر بنگاه تهران 0 ورق سیاه برشی ۲میل۱۲۵۰×۲۵۰۰فولاد مبارکه بنگاه تهران 0 ورق سیاه برشی ۲میل ۱000×۲000فولاد مبارکه بنگاه تهران 0 ورق سیاه 6 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران 0 ورق سیاه 8 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران 0 ورق سیاه 10 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران 0 ورق سیاه 12 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران 0 ورق سیاه 15 میل فولاد مبارکه ۱۵00×۶000 بنگاه تهران 0 نبشی استیل ۳۰۴چین ۳میل ۳۰×۳۰ شاخه ۶متری بنگاه تهران 0 سپری ضخامت ۴ میل تهران شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۴ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۶ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۸ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴ هند سایز ۱۴ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۶ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۱۸ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۲۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۲۲ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۲۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۳۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴ هند سایز ۵۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴ هند سایز ۵۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴ هند سایز ۶۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۷۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۸۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز ۸5 شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۳۰۴هند سایز 9۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -1,200 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۱۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -2,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۲۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -2,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۳۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -2,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -2,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۵۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -2,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز 6۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -2,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۸۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -2,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز 9۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -2,000 میلگرد استیل ۴۲۰ بگیر هند سایز ۱۰۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران -2,000 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۸۰میلیمتر،ر بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۸۵میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر۹۰ میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۲۵میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۴۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۵۰ میلیمتر، بنگاه تهران 0 ورق روغنی 0/8 میل ST12 عرض ۱۰۰۰ قزاق رول بنگاه تهران 50 ورق روغنی ۱ میل ST12 عرض ۱۰۰۰ قزاق رول بنگاه تهران 0 ورق روغنی ۲ میل ST12 عرض 1250 قزاق رول بنگاه تهران 0 ورق روغنی ۰/۵ میل ST12 عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران 0 ورق روغنی ۰/۶ میل ST12 عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۴شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز 6 شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز 7 شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۸ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۲شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۴شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۶شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۱۸شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۲۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۳۰شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۴۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۵۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۶۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۶۵ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز 7۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز ۸۰ شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد استیل ۳۱۶هند سایز 90 شاخه ۶ متری بنگاه تهران 0 میلگرد ساده اذرگستر سایز ۱0 شاخه 6 متری کارخانه -100 هاشHEA سبک ۱۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران 0 هاش HEA سبک ۱۲ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران 0 هاشHEA سبک ۱۴ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران 0 هاشHEA سبک ۱۶ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران 0 هاش HEA سبک ۲۰ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران 0 هاشHEA سبک ۲۲ ترک-کره شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران 0 هاشHEA سبک ۲۴ ترک-کره شاخه ۱۲متری فابریک بنگاه تهران 0 هاش HEA سبک ۲۶ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران 0 هاشHEA سبک ۲۸ ترک-کره شاخه ۱۲ متری فابریک بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۱۰ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاش HEB سنگین ۱۲ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۱۴ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۱۶ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۱۸ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاش HEB سنگین ۲۰ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۲۲ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۲۶ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۲۸ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاش HEB سنگین ۳۰ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 هاشHEB سنگین ۲۴ ترک_کره شاخه ۱۲متری بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،30میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،35میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،4۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،۵۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،۶۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،۷۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،80میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیVCN150 یزد،90میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،30میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،35میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،40میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،5۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،7۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،90میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱۰۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱۱۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱۲۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱3۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱6۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱8۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیCk45یزد،۱9۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۲میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۴میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۲میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲5میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۶میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲7میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۸میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲9میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۳۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۳۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۳۸میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۴۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۴۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۵۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۵5 میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۶۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۶۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۷۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۸۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۹۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتربنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۰۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۱۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۲۵میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،130 میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۴۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۶۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۱۸۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40یزد،۲۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،۳۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،۴۰۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،۴۶۰میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/4 1 اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/2 1 اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/2 2 اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله گوشتدار چینی 570*770 ضخامت 100 میل شاخه 6 متر بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۷۰ میل عرض ۱۰۰۰ کاشان بنگاه تهران -40 ورق گالوانیزه ۱/۲۵ میل عرض ۱۲۵۰ کاشان بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۴۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -200 ورق گالوانیزه ۰/۵۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -100 ورق گالوانیزه ۰/۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه -100 ورق گالوانیزه ۰/۶۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -100 ورق گالوانیزه ۰/۶۰ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۰/۷۰ میل عرض ۱۲۵۰هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۰/۷۰میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۰/۸۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۰/۸۰ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه -250 ورق گالوانیزه ۰/۹۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۰/۹۰ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -200 ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه -200 ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۱.۲۵ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۱.۵۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۱.۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه -200 ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -200 ورق گالوانیزه ۲.۵۰ میل عرض ۱۰۰۰ هفت الماس رول کارخانه -150 ورق گالوانیزه ۲.۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه -150 میلگرد ساده اذرگستر سایز14 شاخه 6 متری کارخانه 100 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۵۰ میلیمتر،بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۵۵ میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر ۱۰۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم رومانی ، قطر۱۳۰ میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۳۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۶۵میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۱۰۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 میلگرد هارد کروم چین ، قطر ۱۳۰میلیمتر، بنگاه تهران 0 پروفیل اصفهان Z-۱۸ ضخامت 2 میل شاخه ۶متری کارخانه -130 پروفیل اصفهانZ-۱۸ ضخامت 2/5 میل شاخه۶متری کارخانه -50 پروفیل اصفهان Z-۲۰ ضخامت 2/5 میل شاخه ۶متری کارخانه -50 پروفیل اصفهان Z-۲۲ ضخامت 2/5 میل شاخه ۶متری کارخانه -50 پروفیل اصفهان Z-۱۸ ضخامت 3 میل شاخه ۶متری کارخانه -50 پروفیل اصفهان Z-۲۰ ضخامت 3 میل شاخه ۶متری کارخانه -50 پروفیل اصفهانZ-۲۲ ضخامت 3 میل شاخه ۶متری کارخانه -50 میلگردآلیاژی Mo40 اسفراین،۲۱۰ میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،200میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،250میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگردآلیاژیMo40 اصفهان،۲۱۰ میلیمتر،۶۰۰۰میلیمتر بنگاه تهران 0 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 4 میل 3 متری فابریک ترک 0 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 5 میل 3 متری فابریک ترک -300 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 6 میل 3 متری فابریک ترک 200 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 8 میل 3 متری فابریک ترک 200 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 10 میل 3 متری فابریک ترک 200 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 15 میل 3 متری فابریک ترک 200 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 20 میل 3 متری فابریک ترک 200 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 25 میل 3 متری فابریک ترک 200 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 30 میل 3 متری فابریک ترک 200 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 40 میل 3 متری فابریک ترک 200 میلگرد اتومات(1.0718) قطر 50 میل 3 متری فابریک ترک 200 ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۲۵۰ هفت الماس رول کارخانه 0 ورق گالوانیزه ۰/۴۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۵۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۶۰ میل عرض ۱00۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۶۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۷۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۷۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۸۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۸۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۹۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۰/۹۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱/۲۰ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱/۲۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۱/۵۰ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۰۰۰ تاراز بنگاه تهران 0 ورق گالوانیزه ۲ میل عرض ۱۲۵۰ تاراز بنگاه تهران 0 ناودانی ۶ اسپیرال ۱۲متری کارخانه 0 لوله درزدار خطی 16 اینچ ضخامت 6 میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله درزدار خطی 20 اینچ ضخامت 6 میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله درزدار خطی 12 اینچ ضخامت 6 میلیمتر بنگاه تهران 0 لوله درزدار صنعتی 40 اینچ ضخامت 12 میلیمتر(مناسب جهت شمع کوبی) بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار A335 P11 سایز 2 اینچ رده 40 شاخه 6 متری بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار A335 P11 سایز 3 اینچ رده 40 شاخه 6 متری بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار A335 P11 سایز 4 اینچ رده 40 شاخه 6 متری بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار A335 P11 سایز 6 اینچ رده 40 شاخه 6 متری بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار A335 P11 سایز 8 اینچ رده 40 شاخه 6 متری بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار A335 P11 سایز 10 اینچ رده 40 شاخه 6 متری بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار A335 P11 سایز 12 اینچ رده 40 شاخه 6 متری بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار ST35.8 قطر 44/5 ضخامت 3.2 میلیمتر شاخه 12/1 متری بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار ST35.8 قطر 60/3 ضخامت 3.2 میلیمتر شاخه 12/1 متری بنگاه تهران 0 لوله آتشخوار ST35.8 قطر 57 ضخامت 3.6 میلیمتر شاخه 12 متری بنگاه تهران 0 لوله سیلندری ST52 H8 سایز 320×403 بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 درزدار 42 اینچ ضخامت 12 میل شاخه 11/5 متری بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 درزدار 36 اینچ ضخامت 9/5 میل شاخه 11/5 متری بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 درزدار 32 اینچ ضخامت 9/5 میل شاخه 11 متری بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 درزدار 30 اینچ ضخامت 8 میل شاخه 11/5 متری بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 درزدار 28 اینچ ضخامت 8 میل شاخه 11/5 متری بنگاه تهران 0 لوله استیل 304 درزدار 26 اینچ ضخامت 8 میل شاخه 11/5 متری بنگاه تهران 0 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۱/۲ اینچ ضخامت ۲.۱۱ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۳/۴ اینچ ضخامت ۲.۱۱ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۱ اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/4 1 اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/2 1 اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۲ اینچ ضخامت ۲.۷۷ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز 1/2 2 اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۳ اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۴ اینچ ضخامت ۳.۰۵ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز ۶ اینچ ضخامت ۳.۴ میلیمتر بنگاه تهران -1,000 لوله استیل 316 بدون درز رده ۱۰ سایز 8 اینچ ضخامت 3/76 میلیمتر بنگاه تهران -1,000 نبشی نستا 4میل 40*40 ۶متری بنگاه تهران -50 میلگرد آجدار 10 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار 12 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار 14 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار 16 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار 18 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار 20 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار 22 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار 25 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار 28 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار 32 بافق یزد A3 شاخه 12 متری کارخانه 0 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 10 شاخه ۱۲ متری کارخانه -700 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 12 شاخه ۱۲ متری کارخانه -800 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 14 شاخه ۱۲ متری کارخانه -850 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 16 شاخه ۱۲ متری کارخانه -900 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 1۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه -900 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 20شاخه ۱۲ متری کارخانه -900 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 22 شاخه ۱۲ متری کارخانه -900 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز 25 شاخه ۱۲ متری کارخانه -900 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز ۲۸ شاخه ۱۲ متری کارخانه -850 میلگرد آجدار A3 پرشین فولاد سایز ۳۲ شاخه ۱۲ متری کارخانه -850 میلگرد آجدار A2 هیربد سایز ۸شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار A2 هیربد سایز 10شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۱۲شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۱4شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۱۶شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۱۸ شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۲۰ شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۲۲ شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۲۵ شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران 0 میلگرد آجدار A3 هیربد سایز ۲۸ شاخه ۱۲ متری بنگاه تهران